กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.นม.

MIS

ระบบบริหารงานบุคคล

LHR

ระบบบริหารงานบุคคล

E-Saraban

ระบบสารบรรณ

E-laas

ระบบบริหารงานบุคคล

ข่าวประชาสัมพันธ์ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

   ประกาศ ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565  

 ​ดาวน์โหลดเอกสาร 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

 ​​ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองคืการบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร

 ​​ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองคืการบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร

 ​​ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองคืการบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร

 ​​ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

 ​​ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารประกาศ คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วยจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมา เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้าประจำ และพนักงานจ้าง

ประกาศ อบจ.นม. เรื่อง มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบด้านการบริหารงานบุคคล

ประกาศ อบจ.นม. เรื่อง รายงานผลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ประกาศ อบจ.นม. เรื่อง มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบด้านการบริหารงานบุคคล

คู่มือ งานบุคลากร ต่างๆ

คู่มือการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ทั่วไป

 โหลดเอกสาร

คู่มือปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนด้านการทุจริตฯ

 ​ โหลดเอกสาร

หลักเกณฑ์เงื่อนไขการอุทธรณ์

 โหลดเอกสาร

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

 ​ โหลดเอกสาร

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘

 ​ โหลดเอกสาร

คู่มือการปฎิบัติงานด้านการลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

 ​ โหลดเอกสาร

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

 โหลดเอกสาร

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๖๔

 โหลดเอกสาร

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง นโยบายด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล

 ​ โหลดเอกสาร

วินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

 ​ โหลดเอกสาร

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

 ​ โหลดเอกสาร

พจนานุกรม สมรรถนะหลัก

 ​ โหลดเอกสาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อบจ.

 ​ โหลดเอกสาร
Videos ​​การอบรมให้ความรู้มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลข้าราชการครู