กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.นม.

ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

นางปรียาภรณ์ ถนอมพุดซา

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางพรชนก ดวงเงิน

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางจันทร์จิรา เปรมศรี

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวปวิตรา เพชรวิเศษ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวธัญธนาภา โสทะรักษ์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวมนัสนันท์ ปรีดาขจรอนันต์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวศิรินทร์พร ศรีสุข

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางศิญามล หลวงกิจจา 

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายอัครเดช ชัยภัทรานิษฐ์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางชมชนก เปรมพินิจ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางเพ็ญระวี เล็กบุญญาสิน

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

จ.ส.อ.หญิงสุกัญญา ยวงทอง

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางเพลินจันทร์ ภคจิรัฐิติกุล

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวอนัญญา ปาปะเก

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวนุชนภา ดอนพุดซา

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวพรณภทร ทวยศิริกุล 

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวศิริพรรณ ผิวอ่อน

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวสุธิวรรณ หวินกำปัง

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวรัชนีวรรณ วงษ์ประพันธ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวนิวิท เพียรเกษม

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวณัฐสินี คชช้าง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวชมัยพร กลิ่นบุญ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวพรนัชชา กรุยหมื่นไวย

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

นางสาวอัจฉราภรณ์ ถมศรี 

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

นางหทัยทิพย์ ศิริพัชรเมธีกุล

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

นางสาวนุชนาถ อินทรมะณี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางนริศรา ทนหมื่นไวย

คนงาน

นางสาวเดือนเพ็ญ กิ่งกลางดอน

คนงาน

ว่าง

คนงาน

นายเปรม สาอุตม์ 

คนงาน

นางสาวภาวดี ภักดีจอหอ

คนงาน