:: ข่าวประชาสัมพันธ์ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ::

  ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
ดาวน์โหลด
  ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเปลี่ยนสายงานให้ดำรงตำแหน่งในสายงานนิเทศการศึกษา...
ดาวน์โหลด
  ประกาศ ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองคืการบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
ดาวน์โหลด
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ภาค ค. ตำแหน่งศึกษานิเทศก์...
ดาวน์โหลด
  ประกาศ เลื่อนกำหนดวัน เวลา สถานที่ การสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจัดหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานให้ดำรงตำแหน่งในสายงานนิเทศการศึกษา
ดาวน์โหลด
  ประกาศ เลื่อนกำหนดวัน เวลา สถานที่ การสรรหาและเสือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ดาวน์โหลด
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงานให้ดำรงตำแหน่งในสายงานนิเทศการศึกษา...
ดาวน์โหลด
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ดาวน์โหลด
  ประกาศประชาสัมพันธ์ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563
ดาวน์โหลด

:: เอกสารประกาศ ::

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง) ดาวน์โหลด
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมา เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้าประจำ และพนักงานจ้าง ดาวน์โหลด
ประกาศ อบจ.นม. เรื่อง มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบด้านการบริหารงานบุคคล ดาวน์โหลด
ประกาศ อบจ.นม. เรื่อง รายงานผลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดาวน์โหลด

:: เอกสารประกาศ คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วยจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา ::

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง) ดาวน์โหลด
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมา เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้าประจำ และพนักงานจ้าง ดาวน์โหลด
ประกาศ อบจ.นม. เรื่อง มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบด้านการบริหารงานบุคคล ดาวน์โหลด

:: คู่มือ งานบุคลากร ต่างๆ ::

คู่มือการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ทั่วไป ดาวน์โหลด
คู่มือปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนด้านการทุจริตฯ ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์เงื่อนไขการอุทธรณ์ ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ดาวน์โหลด
คู่มือการปฎิบัติงานด้านการลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ดาวน์โหลด
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง นโยบายด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลด

:: DVD บันทึกการอบรมสัมมนาต่างๆ ::